برچسب : اثرسمیت سلولی نانو ذرات هدفمند کیتوزان/رتینوئیک اسید/آلبومین حاوی دوکسوروبیسین بر روی رده سلولی HepG2