برچسب : تعین محل‌های برای رسوب گذاری تا رسوب گذاری در مخزن‌ها صورت نگیرد.