برچسب : توزیع سرعت باد،ضریب ظرفیت و چگالی باد،محدودیت ادواری موجود