برچسب : حذف شرط: کنترل ارتعاشات آشوبناک در سیستم انتقال قدرت چرخدنده ساده به کمک کنترل مد لغزشی کنترل ارتعاشات آشوبناک