برچسب : داده¬کاوي مي¬تواند روي داده¬هاي کمي، کاربرد¬هاي آن شامل موارد زير مي¬باشد :