برچسب : سازه بتنی با زیربنای 168  مترمربع در شهرستان زابل