برچسب : شروع آهسته رشد اوج آغاز زوال – نزديک به اختتام اختتام و پايان کار ميزان کوشش (منابع) هزينه پيشرفت