برچسب : فرآیند داده کاوی از پایگاه داده ها به چندمرحله تقسیم می شود که به شرح زیر می باشد