برچسب : گلمن درمدل خود عنوان کرده که توانایی خود مدیریتی شامل شایستگی هایی به شرح ذیل است.